Email Phone
Kontakta oss

Pär Olofsson
Country Manager Sweden
par@nonamesport.com
Phone: +46 702023739

Rikard Claesson
Säljare
rikard@nonamesport.com
Phone: +46 703263884

 

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning Noname

Tillämpas från och med den 21 september 2022

Om Noname och denna dataskyddsbeskrivning

Nomade Collection Ab är ett aktiebolag som registrerats enligt lagstiftningen i Finland. Bolagets FO-nummer är 1592977-9 och dess registrerade adress Toritie 1 Torgvägen, 65610 Mustasaari/Korsholm, Finland. Vårt huvudkontor ligger i Vasa, Finland, men vi har även nationella kontor i Sverige, Norge, Estland och Litauen (Nomade Group). Nomade Collection Ab ansvarar för behandlingen av personuppgifter som omfattas av denna dataskyddsbeskrivning och är registeransvarig för dina personuppgifter. 

Hänvisningar till ”Noname”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” i denna dataskyddsbeskrivning avser Nomade Collection Ab och hänvisningar till ”kunden”, ”du” eller ”din” avser en person som köper Nonames produkter, skapar ett kundkonto eller besöker våra webbplatser på följande adresser https://www.nonamesport.com/, https://webshop.nonamesport.com/sv/ och https://clubshop.nonamesport.com.

Denna dataskyddsbeskrivning (”beskrivning”) innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller köper våra produkter och beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina integritetsrättigheter. Den uppfyller de krav som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”).

Läs beskrivningen noggrant för att förstå vår praxis avseende dina personuppgifter och hur vi samlar in, använder och avslöjar dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill lämna in en ansökan för att utöva dina rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

GENOM ATT BESÖKA VÅR WEBBPLATS OCH KÖPA VÅRA PRODUKTER, GODKÄNNER DU VILLKOREN I DENNA DATASKYDDSBESKRIVNING. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR I DENNA DATASKYDDSBESKRIVNING, BÖR DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS.

Vi kan när som helst göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning. Detta framgår i så fall av att vi ändrar datumet överst på sidan.  

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan identifiera en enskild person eller som kan knytas till en identifierbar person. Detta innefattar uppgifter som du ger oss, uppgifter om dig som samlas in automatiskt och uppgifter vi får av tredje part. E-postadress, namn, beställningsuppgifter och uppgifter om användarbeteende är exempel på personuppgifter som kan knytas till en enskild person i den mån dessa uppgifter kan knytas till den berörda personen.

Våra principer när vi samlar in personuppgifter

Vi på Noname respekterar och skyddar våra kunders integritet och åtar oss att följa följande principer: 

 • Vi använder personuppgifter på ett lagligt, rättvist, korrekt och transparent sätt.
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än nödvändigt och endast för legitima syften.
 • Vi sparar inte mer uppgifter än nödvändigt eller för en längre tid än vad som behövs.
 • Vi skyddar personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss. Vi kan samla in personuppgifter när du skapar ett konto på våra webbplatser, besöker våra webbplatser eller genomför ett köp. De personuppgifter vi samlar in hänför sig bland annat till följande kategorier:

 • allmänna personuppgifter: förnamn, efternamn
 • kontaktuppgifter: postadress, e-postadress
 • kontodetaljer: inloggningsuppgifter, lösenord
 • användarinformation: uppgifter om hur våra webbplatser används, inklusive respons
 • teknisk information: tekniska uppgifter som samlas in av webbplatsbesökare med hjälp av kakor
 • korrespondens mellan dig och oss: till exempel uppgifter som du ger oss när du kontaktar vår kundtjänst

Alla uppgifter du lämnar till oss som inte är obligatoriska är frivilliga.

Vad är syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån tillämpliga lagstadgade krav, våra berättigade intressen eller ditt samtycke. Vårt främsta syfte med att samla in personuppgifter är att kunna ge dig en säker, smidig och effektiv kundupplevelse. Vi använder i regel personuppgifter för att behandla din beställning, hantera ditt konto och för att kommunicera med dig om din beställning.

Vi kan använda de personuppgifter vi samlar in om dig i följande syften och enligt följande rättsliga grunder:

Syfte

Rättslig grund

För att du ska få tillgång till ditt konto och för att hantera din beställning:  skapa kundkonto, hantera och leverera dina beställningar.

För att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås [GDPR Artikel 6.1(b)]

För att kommunicera med dig: vi kan till exempel kontakta dig angående din beställning eller för att informera dig om ändringar i denna dataskyddsbeskrivning.

 

För att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås [GDPR Artikel 6.1(b)]

För bokföringsrelaterade uppgifter och beställningsuppgifter:

för att hjälpa oss fullgöra rättsliga förpliktelser och redovisningskrav.

För att fullgöra en rättslig förpliktelse [GDPR Artikel 6.1(c)]

För att bedriva direktmarknadsföring och försäljningsrelaterad verksamhet: vi kan skicka marknadskommunikation (t.ex. e-post) till dig enligt dina kommunikationspreferenser för att informera dig om våra eller våra partners evenemang, och vi kan skicka riktade annonser och kampanjerbjudanden till dig.  

Ditt samtycke [GDPR Artikel 6.1-(a)]

I sådana situationer behandlar vi personuppgifter enligt villkoren i det samtycke som du har gett oss.

Automatiskt insamlad teknisk information

Vi använder kakor på vår webbplats.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga och åtkomliga endast för personer som behöver uppgifterna för att utföra det avsedda behandlingssyftet. Dina personuppgifter kan, i den mån det är nödvändigt, delas mellan företagen inom Nomade Group, med leverantörer och underleverantörer (personuppgiftsbiträden och underbiträden) som utför vissa uppgifter för vår räkning och med oberoende tredje parter.

De personuppgifter som vi har samlat in från dig lagras som regel i ett land i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EU/EES”), men kan även vid behov komma att överföras till eller behandlas i ett land utanför EU/EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och utan att dina lagstadgade rättigheter äventyras.

Vi kan ibland komma att överföra personuppgifter från EU/EES till ett tredje land som inte har godkänts av Europeiska kommissionen som ett säkert land för en sådan överföring (beslut om adekvat skyddsnivå). I tillämpliga fall kommer vi att använda standardavtalsklausuler för att kunna garantera samma nivå på skyddet som inom EU/EES eller andra rättsliga grunder för överföringen.

Vi kommer aldrig att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje parter. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter i följande situationer:

 • Leverantörer av IT-tjänster och andra leverantörer som tillhandahåller IT-lösningar och andra tillhörande tjänster som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera varje dag.
 • Tjänsteleverantörer som ingått avtal med oss och som hjälper oss med delar av vår affärsverksamhet till exempel, men inte begränsat till, orderhantering, posttjänster, molnlagring och e-postmarknadsföring.
 • Professionella rådgivare som erbjuder oss banktjänster, juridiska tjänster, försäkringstjänster, bokföringstjänster eller andra konsulttjänster för att ge oss råd eller komplettera tredje parts finansiella, tekniska och juridiska revisioner och regelefterlevnadsrevisioner av vår verksamhet eller på annat sätt uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.
 • Med företag eller andra enheter som vi planerar att avskiljas från, gå samman med eller förvärvas av. Du kommer att få ett meddelande i förväg om eventuella ändringar i gällande praxis.
 • Offentliga institutioner. Behörig brottsbekämpande myndighet, statlig övervakningsmyndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att utlämnande av information är nödvändigt (a) av hänsyn till tillämplig lag eller gällande bestämmelser, (b) för att utöva, upprätthålla eller försvara våra juridiska rättigheter eller (c) för att skydda dina eller någon annan persons intressen.

Hur skyddar och sparar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder som är utformade för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse med hänsyn till de risker som är förknippade med behandlingen av personuppgifter och personuppgifternas art.

Dessa åtgärder omfattar, men är inte begränsade till, användning av lämpliga datasäkerhetssystem och skyddsåtgärder, till exempel brandväggar, fysiska åtkomstkontroller till våra byggnader och filer och beviljande av behörighet för åtkomst till personuppgifter endast för anställda som behöver denna information för att utföra sina arbetsuppgifter.

Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, om du har några frågor om säkerheten för dina personuppgifter.

Dina dataskyddsrättigheter

I den utsträckning som krävs av gällande dataskyddsbestämmelser har du en registrad persons alla rättigheter när det gäller dina personuppgifter. I dessa rättigheter ingår följande:

Rätt till tillgång. Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar.

Rätt till rättelse. Du har rätt att (och du är även skyldig att) be oss rätta felaktiga personuppgifter som rör dig.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd). Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter, vilket vi kommer att respektera och efterleva.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att be oss ge dig eller andra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet med avseende på hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheter inom EU och EES finns här.

Rätt att återkalla ditt samtycke. Om dina personuppgifter samlas in eller behandlas på grundval av samtycke eller om du till exempel har gett ditt samtycke till att ta emot e-postmarknadsföring av oss, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du tar tillbaka ditt samtycke påverkar inte detta lagenligheten av behandlingen av personuppgifter som vi utförde innan du tog tillbaka ditt samtycke. Det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som gjorts på andra lagenliga grunder än samtycke.

Vänligen observera att ovan nämnda rättigheter kan omfattas av undantag och begränsningar. Vi kan till exempel inte lämna ut personuppgifter om det skulle innebära att vi blev tvungna att bryta mot vår skyldighet att iaktta sekretess (tystnadsplikt) eller om vi har en lagstadgad skyldighet att spara sådan information.

Hur kan du utöva dina rättigheter? Du kan rätta och/eller radera personuppgifter som är kopplade till ditt konto i användarinställningarna på din kontosida. Om du vill utöva någon annan av dina integritetsrättigheter, vänligen kontakta oss per e-post på adressen customerservice@nonamesport.com

Vi kan be dig att bekräfta din identitet, om vi får ett e-postmeddelande från dig, för att kunna följa gällande lagstiftning och svara effektivt på din begäran.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det behövs för att vi ska kunna uppfylla de syften som uppgifterna samlades in för, inklusive rättsliga skyldigheter, redovisnings- eller rapporteringsskyldigheter eller för att lösa tvister.

 • Vi sparar inte personuppgifter som vi har erhållit för att kunna verkställa din beställning längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk, i allmänhet inte mer än 3 år.
 • Bokföringsrelaterade personuppgifter ska sparas så långe som tillämplig lagstiftning och branschstandarder kräver, i allmänhet minst 7 år efter att vår affärsrelation har avslutats.
 • Kontaktuppgifter, till exempel din e-postadress som används för marknadsföringssyften, sparas fortlöpande tills du meddelar oss att du vill avregistrera dig. Därefter kommer vi att lägga till dina uppgifter till vår spärrlista för att säkerställa att vi inte skickar marknadsföringsmeddelanden till dig av misstag.
 • Information som samlats in med tekniska hjälpmedel, såsom kakor, besöksräknare eller andra analysredskap, sparas i högst två år efter kakans utgångsdatum.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer om vårt sätt att hantera integritetsfrågor, kan du kontakta oss via e-post customerservice@nonamesport.com eller vanlig brevpost:

Nomade Collection Ltd
Toritie 1 Torgvägen
65610 Mustasaari/Korsholm
Finland

Följ oss

Få exklusiva erbjudanden och info om våra nya kollektioner.
Ange bara din email nedan och klicka på Prenumerera. Oroa dig inte! Vi kommer inte att spamma dig.